Algemene Voorwaarden

Schilderwerken Stijn
De Haseleer Stijn
Hemelveldweg 30
1750 Lennik
tel: 0477 38 30 35
email: info@schilderwerkenstijn.be
ondernemingsnummer: 0552.620.975
rekeningnummer: BE98 0017 2744 3593 

Iedere overeenkomst met Schilderwerken Stijn wordt beheerst door onderstaande bindende algemene voorwaarden. Enkel bijzondere, door de partijen uitdrukkelijk overeengekomen en van de algemene voorwaarden afwijkende bedingen hebben voorrang op de algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

Een prijsofferte is slechts één maand geldig.

Prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Bij aanvang van de werkzaamheden dient een bedrag ten belopen van 30% van het totaalbedrag als voorschot te worden betaald.

Alle uitgevoerde werken of geleverde materialen worden, tenzij anders vermeld, maandelijks gefactureerd. De definitieve afrekening gebeurt op het einde van de werken.

Facturen zijn steeds onmiddellijk te betalen.

De kleuren moeten gekozen worden vooraleer de eerste laag wordt geplaatst. Wordt de kleur toch verandert en er hiervoor een bijkomende laag moet worden aangebracht, wordt deze aan de offerte toegevoegd. Indien in een kamer aanvankelijk slechts één kleur is voorzien, maar deze naderhand in verschillende kleuren werd veranderd, wordt de offerte overeenkomstig verhoogd.

Schilderwerken Stijn behoudt zich het recht voor het werk, geheel dan wel ten dele, in onderaanneming te laten uitvoeren.

Iedere wijziging van de planning door de opdrachtgever heeft tot gevolg dat de uitvoering van andere opdrachten door Schilderwerken Stijn voorrang heeft op de opdracht in kwestie.

Op de opdrachtgever rust de plicht de werkzaamheden mogelijk te maken, waaronder ervoor te zorgen dat de werkplaats net genoeg is opdat een verzorgde uitvoering van de werken mogelijk is.

Voor de aanvang van de werken moet het gebouw glasdicht en beschermd zijn tegen vochtigheid, temperatuurwisselingen en wind. Kosten om een binnentemperatuur te bereiken van 10°C zijn ten laste van de opdrachtgever.

De opdrachtgever voorziet aansluiting aan water en elektriciteit.

De opdrachtgever stelt een voldoende grote en afsluitbare ruimte ter beschikking voor het opbergen van materiaal gedurende de looptijd van de werken.

Diefstal, verlies of beschadiging op de werf is ten laste van de opdrachtgever.

Laat de staat van de werf niet toe om op de voorziene begindatum te beginnen, zullen de verloren uren en gemaakte verplaatsingskosten worden aangerekend. Dit geldt tevens wanneer de werken niet vlot kunnen worden uitgeoefend door hinder van andere aannemingen.

Zijn herstellingen of andere werken nodig vóór of tijdens de werken, worden deze uitgevoerd door Schilderwerken Stijn en voor rekening van de opdrachtgever.

De offerte behelst niet het wegnemen van afval van het werk van andere ambachten, noch het reinigen van te schilderen ondergronden die op abnormale wijze door anderen bevuild of beschadigd werden. Is voorafgaande reiniging noodzakelijk, wordt dit uitgevoerd in eigen beheer met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever en voor diens rekening.

Eist de opdrachtgever dat op onvoldoende droge muren geschilderd zal worden, wordt dit gedaan op zijn verantwoordelijk, nadat Schilderwerken Stijn voorbehoud heeft gemaakt en de opdrachtgever de opdracht heeft bevestigd.

Onvoorzienbare omstandigheden van materiële of technische aard, zoals het herstellen van loszittend pleisterwerk na het verwijderen van behangpapier, zullen als meerprijs worden aangerekend.

Alle schade aan het schilderwerk die niet veroorzaakt werd door Schilderwerken Stijn, zal voor rekening van de opdrachtgever worden hersteld of herbegonnen.

De opdrachtgever heeft, overeenkomstig artikel 1794 Burgerlijk Wetboek, ten allen tijde het recht ten dele of geheel de overeenkomst op te zeggen. Desgevallend is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de totaalprijs, hetgeen overeenstemt met het voorschot indien dit reeds werd betaald.

Indien de opdrachtgever met of zonder toelating materiaal gebruikt dat toebehoort aan Schilderwerken Stijn, kan laatstgenoemde niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik hiervan of schade die hierdoor is ontstaan.

Schilderwerken Stijn is niet aansprakelijk voor een slechts resultaat ten gevolge van verborgen gebreken, een gebrekkige ondergrond of voorbereidende schilderwerken die niet door hem zouden aangebracht zijn, zoals een eerste laag op timmerwerken en radiatoren door de producent daarvan, de door de schrijnwerker geplaatste laag op hout edm.

Indien de opdrachtgever een grondstof van een bepaalde kwaliteit of van een duidelijk omschreven oorsprong of type zou opleggen, een werkwijze zou voorschrijven, desondanks het schriftelijk en gemotiveerde voorbehoud van Schilderwerken Stijn, is deze laatste ontslagen van alle verantwoordelijkheid voor schade die daaruit zou voorkomen.

Lichte schakering- of samenstellingsverschillen kunnen bestaan tussen het monster en de uitvoering.

Klachten moeten binnen de 14 dagen na de beëindiging van het werk, gemotiveerd en per aangetekend schrijven meegedeeld worden om aanvaardbaar te zijn.

Partijen komen overeen om geschillen bij voorkeur in der minne te regelen.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

SCHILDERWERKEN STIJN © 2016 ~ WEBSITE BY DE SAEGER - DEJONGHE | IMAGING